Standardy przygotowania do druku

Standardy przygotowania do druku

Przygotowanie materiałów do druku

Wskazówki ogólne

Format plików i ich nazwy

Pliki prosimy przygotowywać w formacie PDF w standardzie PDF/x – 3. Nie możemy przygotować publikacji do druku z materiałów dostarczonych w formacie INDD, AI, PSD, DOC, DOCX, ODT itp.

Nazwy plików powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację, którego zlecenia one dotyczą i w którym miejscu publikacji powinny zostać umieszczone. Np. nazwanie pliku reklama.pdf zawierającego jedną stronę nie określa ani zlecenia, do którego ta strona powinna trafić, ani miejsca, gdzie powinniśmy ją umieścić. Zalecamy zatem podawanie w nazwach plików tytułu publikacji, nazwy jej części (np. blok, wklejka) i numerów stron (jeśli np. blok nie został przygotowany w postaci jednego pliku).

Prosimy o umieszczanie w blokach książek wszystkich vacatów (pustych stron) lub o poinformowanie nas, w których miejscach mamy umieścić puste strony.

Wymiary stron

Materiały powinny mieć ustawione pole przycięcia (trim box) wyznaczający format stron zgodny z parametrami podanymi w zleceniu. Prosimy, by marginesy wokół pola przycięcia były jednakowe i symetryczne – ułatwi to nam pracę nad materiałami i pozwoli uniknąć przesunięć stron na impozycji.

Wszystkie strony z danego komponentu publikacji (np. bloku, wklejki) muszą mieć jednakową orientację (pionową lub poziomą).

Materiałów (za wyjątkiem wyklejek i okładek) nie można dostarczać w formie rozkładówek – każda strona musi się znaleźć na osobnej stronie w PDF-ie.

Wszystkie istotne elementy (teksty, paginy, logotypy, ilustracje itp.) powinny być odsunięte od krawędzi strony na odległość nie mniejszą niż 3 mm.

Spady

Jeżeli w publikacji umieszczono elementy (grafiki, fotografie, linie itd.) dochodzące do krawędzi strony, należy przygotować je ze spadem nie mniejszym niż 3 mm.

Rysunek 1: Braku spadu – po oprawieniu i przycięciu książki z prawej strony paska może być widoczne białe tło.

Rysunek 2: Prawidłowo zdefiniowany spad.

W przypadku oklejek zadruk w spadzie powinien pokrywać się z wielkością obszaru przeznaczonego na zawinięcie (podaną na rozrysie oklejki).

Znaczniki drukarskie

Jeśli podczas zapisywania materiałów program do składu umieszcza znaczniki, prosimy zadbać, by nie znalazły się one w obszarze przeznaczonym na spad. Generalnie większość znaczników w plikach jest zbędna (znaczniki zostaną dodane przez nas we właściwych miejscach podczas przygotowywania impozycji), przydatne mogą być jedynie znaczniki cięcia (zwłaszcza, gdy w pliku nie zdefiniowano trim boksów – wówczas dzięki znacznikom łatwiej jest zweryfikować format stron) oraz – w przypadku okładek – znaczniki wyznaczające krawędzie grzbietu i miejsca bigowania skrzydełek.

Rysunek 3: Umieszczenie znaczników w spadach pomniejsza spady o obszar zajęty przez znaczniki

Rysunek 4: Znaczniki umieszczone poprawnie (poza obszarem spadów)

Program InDesign domyślnie umieszcza znaczniki w odległości ok. 2 mm od krawędzi netto strony – oznacza to, że nawet przy zdefiniowaniu spadów o rozmiarze 3 mm tylko 2 mm z tego obszaru są użyteczne. Aby rozwiązać ten problem, należy odsunąć znaczniki na większą odległość ustawiając odpowiednio wartość parametru Przesunięcie podczas przygotowywania materiałów. Szczegóły można sprawdzić na tej stronie.

Czcionki

Wszystkie czcionki (fonty) wykorzystane w danej pracy muszą być osadzone w pliku PDF lub zamienione na krzywe.

Kolorowość

Materiały muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK. Kolory specjalne Pantone powinny mieć nazwy zgodne z podanymi we wzorniku.

Jeśli jakiś kolor w materiałach ma zostać zastąpiony podczas druku innym kolorem, prosimy o poinformowanie o tym działu CtP (np. blok o kolorowości 2+2 można przygotować kolorami C i K, a cyjan podczas druku zastąpić kolorem Pantone).

Nafarbienie

Powyższy termin oznacza łączne nasycenie wszystkich składowych koloru w danym miejscu. Np. czarne tło o wartościach składowych CMYK wynoszących – odpowiednio – 100% 50% 50% 50% ma nafarbienie równe 250%. Maksymalne nafarbienie (ang. Total Ink Limit) nie powinno przekraczać 330% dla papierów powlekanych i 300% dla niepowlekanych.

Grafiki i przezroczystości

Grafiki rastrowe powinny mieć rozdzielczość w granicach 250-300 DPI. Ilustracje o niższej rozdzielczości mogą mieć zauważalnie gorszą jakość. Z kolei wyższa od zalecanej rozdzielczość nie spowoduje wyostrzenia grafik (ze względu na liniaturę stosowaną w druku), a jedynie wpłynie niekorzystnie na czas przetwarzania plików.

Podczas stosowania kompresji stratnej należy zwrócić uwagę, czy kompresja nie powoduje zauważalnego pogorszenia jakości grafiki, pojawienia się artefaktów itp.

Grafiki o 1-bitowej głębi koloru (tj. bez przejść tonalnych) powinny mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 1200 DPI, aby na łukach i ukośnych krawędziach nie było widać efektu „schodkowania”.

Jeśli w pracy znajdą się ilustracje zeskanowane z wcześniej wydrukowanej publikacji, należy zadbać o usunięcie starego rastra. Jeśli nie zostanie to zrobione, istnieje ryzyko nałożenia się nowego rastra na stary i powstania prążków moiré (tzw. mory). Taki sam efekt może się pojawić w przypadku druku drobnego, regularnego wzoru (piksele z grafiki rastrowej mogą interferować z rastrem drukarskim), zatem należy unikać tego typu ilustracji.

Zalecamy, by wszelkie obiekty zawierające przezroczystość zostały spłaszczone przed przesłaniem materiałów do drukarni.

Grubość linii

Linie drukowane jednym kolorem o natężeniu 100% powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,1 pt (ok. 0,04 mm). Linie węższe lub o mniejszym nasyceniu koloru mogą się wydrukować fragmentarycznie lub w ogóle zniknąć – aby tego uniknąć, należy linie pogrubić. Również linie o kolorze, do uzyskania którego należy użyć dwóch lub większej liczby separacji powinny być grubsze, gdyż na tak wąskich liniach może być łatwo zauważalne nawet drobne niespasowanie poszczególnych separacji w druku.

Nadruk i wybranie, nadlewki

Czarne teksty i linie umieszczone na kolorowym tle powinny się nadrukowywać na tło.

Obiekty kolorowe i białe powinny wybierać tło pod spodem. Nadrukowanie takich elementów może sprawić, że po wydrukowaniu będą one nieczytelne lub niewidoczne.

Rysunek 5: Żółty tekst po nadrukowaniu go na niebieskie tło będzie nieczytelny

Obiektom z ustawionym wybraniem drukowanym kolorami dodatkowymi (Pantone) warto dodać nadlewki, dzięki czemu obiekty takie nie będą miały białych obwódek nawet pomimo nieidealnego spasowania separacji podczas druku.

Rysunek 6: Dodanie nadlewek pozwala zniwelować negatywne skutki niedokładnego pasowania separacji podczas druku

Wskazówki dotyczące poszczególnych komponentów publikacji

Okładki książek w oprawie klejonej, okładki ze skrzydełkami

Okładkę proszę przygotować po otrzymaniu z drukarni (od działu technologii lub Państwa opiekuna z działu handlowego) informacji o szerokości grzbietu. Przygotowanie okładki „w ciemno” może skutkować koniecznością jej poprawiania, a zatem dodatkową pracą i wydłużeniem czasu potrzebnego na przekazanie okładki do druku.

Jeśli to możliwe, prosimy o umieszczenie znaczników wyznaczających grzbiet i skrzydełka (jeśli okładka je posiada). Znaczniki te powinny być odsunięte o 3 mm od górnej i dolnej krawędzi okładki, nie mogą się znaleźć w obszarze przeznaczonym na spad.

Okładka jest zazwyczaj bigowana bocznie – bigi są odsunięte od krawędzi grzbietu na odległość ok. 6 mm. Okładka będzie się otwierać na bigach, a obszar pomiędzy bigami a grzbietem będzie zachodzić na blok książki.

Jeśli okładka ma zadruk na rewersie (tj. na II i/lub III stronie) i jest bigowana bocznie, to należy pamiętać o odsunięciu od grzbietu istotnych elementów na odległość nie mniejszą niż 8-9 mm.

Na rewersie okładki w miejscu grzbietu musi być białe tło (łatwiej przykleić okładkę do bloku, gdy w miejscu klejenia nie ma zadruku), dodatkowo tło to musi zachodzić 3 mm na II i III stronę okładki, jeśli okładka ma bigi boczne.

Podstawa okładki ze skrzydełkami jest zwykle szersza od bloku o 1-2 mm, zatem np. dla książki o wymiarach 135×205 mm podstawa okładki ze skrzydełkami powinna mieć szerokość 136 mm.

Zalecamy, by skrzydełka miały szerokość co najmniej 80 mm (węższe mogą się samoczynnie otwierać) oraz by różnica między szerokością podstawy okładki a szerokością skrzydełka była większa lub równa 15 mm (w przypadku mniejszej różnicy skrzydełko trudniej się otwiera).

Oklejki

Oklejkę proszę przygotować po otrzymaniu z drukarni (od działu technologii lub Państwa opiekuna z działu handlowego) rozrysu (schematu) oklejki – pozwoli to na uniknięcie konieczności poprawiania materiałów.

Rysunek 7: Przykładowy rozrys oklejki

Oklejka ma obszar przeznaczony na zawinięcie wokół tektury (w oprawie twardej) lub kartonu (w oprawie elastycznej), wynoszący przeważnie 15-17 mm (dokładny rozmiar zostanie podany na rozrysie). W obszarze tym powinien znaleźć się spad tła i/lub innych elementów położonych na krawędzi netto oklejki.

Wyklejki

Wyklejki to dwukartkowe składki przyklejane do II i III strony okładki w oprawie twardej, elastycznej i zintegrowanej, wiążące okładki z blokiem.

W wyklejce przedniej str. 1 nie ma zadruku i jest przyklejana do II strony okładki, na str. 2-3 jest rozkładówka, a str. 4 sąsiaduje z pierwszą stroną bloku. Natomiast w wyklejce tylnej str. 1 sąsiaduje z ostatnią stroną bloku, na str. 2-3 jest rozkładówka, a str. 4 nie ma zadruku i jest przyklejana do III strony okładki.

Wyklejki są przyklejane w odległości 3 mm od grzbietowej krawędzi bloku, zatem szerokość stron wyklejek będzie mniejsza o 3 mm od szerokości bloku. Np. dla książki o bloku w formacie 135×205 mm strony wyklejki będą mieć format 132×205 mm.

Wyklejki można przygotować albo w postaci oddzielnych stron, albo jako rozkładówki (wówczas dla podanego wyżej przykładu wyklejka powinna mieć wymiary 264×205 mm). Jeśli na wyklejkach ma się znaleźć apla (tło o 100-procentowym nasyceniu kolorem), to materiałów przygotowywać nie trzeba – wystarczy podać nam kolor tła oraz określić, czy wyklejki mają być zadrukowane jedno- czy dwustronnie.

Rozmiary wyklejki (w formie rozkładówki) są podane na rozrysie oklejki.

Wyklejki własne

Jeśli wyklejki mają być wydrukowane na takim samym papierze jak blok, to można rozważyć zastąpienie wyklejek tzw. wyklejkami własnymi. Polega to na dołożeniu do bloku 4 stron na początku i 4 stron na końcu. Pierwsza i ostatnia strona takiego bloku z wyklejkami własnymi będzie przyklejona do okładki (zatem strony te muszą być pozbawione zadruku). Strony wyklejek własnych (w przeciwieństwie do „zwykłych” wyklejek) muszą mieć format identyczny z formatem stron bloku.

Zdobienia okładek – wskazówki ogólne

Jeśli jakieś elementy na okładce mają być dodatkowo wyróżnione np. lakierem wybiórczym lub tłoczeniem, należy wraz okładką dostarczyć materiały z „maską” zdobienia. Plik z maską powinien mieć wymiary i układ zgodny z plikiem okładki. Zdobione elementy należy zaznaczyć jednym kolorem (najlepiej czarnym) o nasyceniu 100%. Na etapie sprawdzania materiałów maskę nałożymy na okładkę, by mogli się Państwo upewnić, że zdobienie pasuje do zadruku.

Prosimy nie przygotowywać masek zdobień jako nałożonej na zadruk dodatkowej separacji w pliku z okładką – maska musi się znaleźć na osobnej stronie lub (najlepiej) w osobnym pliku.

Wszystkie fonty w maskach zdobień prosimy zamienić na krzywe.

Zdobienia okładek – lakier wybiórczy

Lakierowane elementy powinny mieć co najmniej 0,3 mm grubości – węższe obiekty mogą się nie odwzorować poprawnie.

Zalecamy unikanie lakierowania drobnych elementów, zwłaszcza tekstów (pasowanie lakieru do zadruku nigdy nie jest idealne, nawet drobne przesunięcia mogą powodować dyskomfort podczas czytania).

Zdobienia okładek – lakier wypukły

Lakierowane elementy powinny mieć co najmniej 0,3 mm grubości – węższe obiekty mogą się nie odwzorować poprawnie.

Takim lakierem nie należy też pokrywać obszarów szerszych niż 10 mm – duże powierzchnie mogą się zapadać pod własnym ciężarem, przez co lakier straci swoją wypukłość.

Należy też unikać umieszczania lakieru na zgięciach i krawędziach cięcia (lakier może pękać i odpryskiwać).

Zdobienia okładek – złocenie folią metaliczną (hot-stamping)

Złocone elementy powinny mieć co najmniej 0,3 mm grubości – węższe obiekty mogą się nie odwzorować poprawnie.

Pod złoceniem nie powinien znaleźć się kształt taki sam, jak w masce złocenia (np. złocąc tytuł na I stronie okładki nie należy go jednocześnie w tym miejscu drukować). Zapobiega to wystawaniu spod złocenia obiektu zduplikowanego na wydruku.

Rysunek 8: Umieszczenie pod złoceniem wybrania (lub zadruku) o kształcie złoconego elementu może skutkować takim efektem

Zdobienia okładek – tłoczenie wypukłe i wklęsłe

Tłoczone elementy powinny mieć co najmniej 0,3 mm grubości – węższe obiekty mogą się nie odwzorować poprawnie.

Wszystkie elementy w masce tłoczenia muszą być przygotowane jako obiekty wektorowe.

Obiektów w masce do tłoczenia nie należy pogrubiać dodając im obrys. Podczas przygotowywania matryc grubość obrysu zostanie zignorowana i w rezultacie matryca nie będzie zgodna z projektem.

Prosimy o podanie rodzaju tłoczenia (wypukłe lub wklęsłe) przy składaniu zamówienia lub przesyłaniu materiałów do nas (od rodzaju tłoczenia zależy sposób przygotowywania matryc).

Wykrojniki – sztancowanie, rycowanie

Jeżeli publikacja ma zawierać elementy sztancowane (wycinanie w arkuszu określonego wzoru, np. okienka w okładce) lub rycowane (nacinanie, np. papieru samoprzylepnego z naklejkami, bez przecinania podłoża), to należy przygotować wykrojnik z kształtem, który ma zostać wycięty.

Strona z wykrojnikiem musi mieć wymiary i układ odpowiadający stronie z obiektami, które będą wycinane.

Kształty do wykrawania należy przygotować jako wektorowe obrysy (linie) – nie mogą to być ani współśrodkowe figury geometryczne z wypełnieniem pomiędzy nimi, ani grafiki rastrowe. Noże wykrojnika nie mogą być umieszczone bardzo blisko siebie (należy zachować dystans nie mniejszy niż 3 mm), zatem trzeba to uwzględnić układając np. naklejki na stronie. Należy unikać bardzo ostrych kątów i bardzo złożonych kształtów. Zbyt skomplikowane kształty trzeba będzie uprościć podczas przygotowywania wykrojnika. Jeśli będzie to niedopuszczalne, zajdzie konieczność wykonania wykrojnika magnetycznego, co znacząco zwiększy koszt wykonania zlecenia.

Rysunek 9: Skomplikowany wykrojnik (niebieskie linie) wymagał uproszczenia (czerwone linie)

Oprawa klejona

Książki w takiej oprawie nie otwierają się do końca, zatem treści umieszczone przy grzbietowej krawędzi stron będą nieczytelne (schowają się w zagięciu książki). Należy uważać zwłaszcza w przypadku obiektów przechodzących ze strony lewej na prawą, takich jak łączone ilustracje czy mapy. Elementy takie sugerujemy rozsunąć na kilka milimetrów, nawet kosztem pojawienia się niezadrukowanego obszaru pomiędzy rozsuniętymi częściami.

Jeśli okładka takiej książki jest bigowana bocznie, treść na pierwszej i ostatniej stronie powinna być odsunięta na odległość 8-9 mm od grzbietowej krawędzi, aby nie schowała się pod okładką.

Oprawa zeszytowa

W takiej oprawie składki są umieszczone jedna w drugiej. Skutkuje to tym, że im bliżej środka bloku znajduje się dana strona, tym bardziej jej zawartość przesuwa się do zewnętrznej krawędzi książki. W rezultacie obiekty, które na składkach zewnętrznych byłyby położone w bezpiecznej odległości od bocznej krawędzi, na składkach wewnętrznych mogą znaleźć się bardzo blisko krawędzi lub nawet zostać przycięte. Projektując materiały do zeszytów należy zatem pamiętać o tym zjawisku i ustawić większy margines zewnętrzny niż dla książek w oprawie broszurowej (zwłaszcza dla stron, które trafią na składki wewnętrzne).

Oprawa spiralowana

Materiały do książek w takiej oprawie muszą mieć spady ze wszystkich stron (w przeciwieństwie do np. bloków w oprawie broszurowej, które od strony grzbietu spadu nie potrzebują).

Projektując materiały do takiej publikacji należy uwzględnić obszar przeznaczony na otwory, w których zostanie umieszczona spirala (ok. 10 mm od strony wewnętrznej). W obszarze tym prosimy nie umieszczać istotnych treści.

Stopka

Prosimy o umieszczanie w stopce redakcyjnej następujących informacji:

Druk i oprawa: OPOLGRAF SA
www.opolgraf.com.pl

W miejscu napisu, jeśli to możliwe, prosimy o zamieszczenie logo firmy (do pobrania stąd: logo).

Przesyłanie plików do drukarni

Materiały można dostarczyć do nas w następujący sposób:

  • wgrać na nasz serwer FTP;
  • przesłać e-mailem;
  • umieścić na naszym koncie w usłudze FileMail;
  • udostępnić w sieci (w serwisach typu WeTransfer, DropBox itp.) i przesłać link do nas;
  • dostarczyć na nośniku fizycznym, tj. płycie CD/DVD lub na pendrivie;
  • wgrać do zlecenia utworzonego w systemie InSite.

FTP

Adres naszego serwera to ftp.opolgraf.com.pl. Do korzystania z serwera wymagane jest konto.

Indywidualne konto na serwerze FTP zakładamy po przesłaniu do nas e-mailowej prośby zawierającej nazwę wydawnictwa. Po założeniu konta informujemy o danych dostępowych tą samą drogą.

Do obsługi FTP-a zalecamy korzystać z dedykowanego oprogramowania (takiego jak np. FileZilla) – przeglądarka WWW źle się spisuje w tej roli. Łącząc się z naszym serwerem prosimy pamiętać o ustawieniu trybu pasywnego.

E-mail

Materiały prosimy przesyłać bezpośrednio do działu CtP – nasz adres to [email protected]. Przyjmujemy wiadomości o rozmiarze do 50 MB. Wiele usług e-mailowych pozwala na przesyłanie załączników o jeszcze mniejszym rozmiarze, zatem polecamy wysyłanie do nas tą drogą jedynie niewielkich plików, a najlepiej korzystanie z innych rozwiązań.

FileMail

Pliki można przesłać wchodząc na stronę https://opolgraf.filemail.com/ (proszę podać swój adres i opisać, do jakiego zlecenia są to materiały).

Udostępnienie w Internecie do pobrania

Udostępniając materiały w serwisie typu WeTransfer prosimy przesyłać je jedynie do działu CtP. Ponieważ w powiadomieniu o plikach do pobrania zwykle nie ma informacji, że pliki były przesłane też do innych adresatów, osoby z innych działów zapewne prześlą takie powiadomienie do nas – w efekcie otrzymamy materiały wielokrotnie, co powoduje zbędne zamieszanie i pytania, czy to są te same pliki.

Nośniki fizyczne

Prosimy o informację, czy nośnik mamy odesłać z powrotem po skopiowaniu materiałów.

Serwis InSite

Jeżeli sprawdzają Państwo materiały za pośrednictwem tego systemu i określone zlecenie zostało już w systemie utworzone, to pliki można wgrać bezpośrednio do takiej pracy.

Opolgraf SA
Pracownia CtP
45-085 Opole
ul. Niedziałkowskiego 8 – 12

tel.: (48) 77 454-52-44 wew. 21
mobile: (48) 509743439
e-mail: [email protected]

"OPOLGRAF" SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Programu Re-Open UK pn „Inwestycje w firmie OPOLGRAF S. A. jako odpowiedź na negatywne skutki brexit” Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit-u. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakościową i kolorystyczną końcowych produktów poprzez bardziej precyzyjne i dokładne punkty rastrowe o znacznie ostrzejszych krawędziach, a także dużo większą odpornością na ścieranie w procesie produkcyjnym. Poprzez realizację projektu Wnioskodawca będzie w stanie zrekompensować wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem. Wartość ogółem projektu 254 610,00 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 199 000,00 EUR