Dla Akcjonariuszy

Dla Akcjonariuszy

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

„OPOLGRAF” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W OPOLU

O TRYBIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGUBIENIA LUB ZNISZCZENIA CAŁKOWITEGO DOKUMENTU AKCJI IMIENNYCH

Szanowni Akcjonariusze OPOLGRAF S.A.,

 1. W związku ze zbliżającym się terminem obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, wprowadzonej nowelizacją Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r.[1]  z dniem 1 marca 2021 r. z mocy prawa akcje wszystkich spółek akcyjnych będą miały formę elektronicznego zapisu, a dokumenty akcji stracą z tym dniem moc prawną. Z tym dniem mocy prawnej nabiorą wpisy w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez wybrany przez Walne Zgromadzenie Opolgraf S.A. dom maklerski.
 2. Podstawą wpisu do elektronicznego rejestru akcjonariuszy jest złożenie przez akcjonariuszy dokumentów akcji w spółce za pokwitowaniem. Ogłoszenia Spółki o konieczności złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji zostały opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz są zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.opolgraf.com.pl.
 3. W przypadku zniszczenia lub utracenia dokumentów akcji imiennych przez akcjonariusza możliwe jest uzyskanie ich duplikatów. Zagubione lub zniszczone w sposób uniemożliwiający weryfikację dokumentów akcji imiennych można zastąpić nowymi dokumentami jednak dopiero po przeprowadzeniu tzw. sądowego postępowania umorzeniowego, ponieważ statut spółki Opolgraf S.A. nie przewiduje innego trybu postepowania w tym zakresie.
 4. Zgodnie z art. 357 § 3 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) wydanie duplikatów akcji, które uległy zniszczeniu lub utracie przez akcjonariusza, jest możliwe po umorzeniu zniszczonego lub utraconego dokumentu, w trybie postępowania, które reguluje dekret o umarzaniu utraconych dokumentów z 10 grudnia 1946 r. (Dz.U. 1947 Nr 5, poz. 20) (zwany dalej „Dekretem”)

Dekret reguluje następującą procedurę postępowania:

 • Akcje imienne, mogą być na skutek utraty lub zniszczenia umorzone, przy czym uprawnionym do złożenia wniosku do sądu o umorzenie akcji jest uprawniony ostatni prawny posiadacz akcji;
 • Do postępowania w sprawach objętych wnioskiem o umorzenie akcji stosuje się przepisy ogólne o postępowaniu nieprocesowym – Księgi drugiej, ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (zwanej dalej k.p.c.);
 • Właściwym do rozpoznania sprawy z wniosku akcjonariusza o umorzenie akcji imiennych jest sąd, w którego okręgu ma siedzibę wystawca dokumentu tj. Opolgraf S.A. Sądem właściwym do złożenia wniosku o umorzenie akcji imiennych wyemitowanych przez Opolgraf S.A. jest sąd w Opolu.
 • Wniosek akcjonariusza, który utracił lub zniszczył dokument akcji, o umorzenie akcji, oprócz danych ogólnych wymaganych dla pisma procesowego, wskazanych w  art. 126 k.p.c. powinien  zawierać dodatkowo:
 • wymienienie wystawcy akcji i jego siedziby tj. Opolgraf S.A. z siedzibą w Opolu;
 • oznaczenie dokumentu akcji, jego rodzaju i znamion odróżniających go od innych tego samego rodzaju dokumentów (nr, seria etc.), wystawionych przez tego samego wystawcę – Opolgraf S.A.;
 • uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji i okoliczności jego utraty.
 • W przypadku uzyskania przez wnioskodawcę prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu akcji objętego wnioskiem, jego wystawca – Opolgraf S.A. obowiązany będzie wydać osobie, na której żądanie nastąpiło umorzenie, na jej koszt, nowy dokument akcji. Odpis prawomocnego postanowienia o umorzeniu dokumentu zastępuje umorzony dokument, dopóki w zamian za ten odpis nie będzie wydany nowy dokument (duplikat) akcji.

Zastrzeżenie,

Niniejsza publikacja  ma jedynie charakter informacyjny.


[1] Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.);

MSiG nr 189 z dnia 28 września 2020 poz. 49834

I WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki OPOLGRAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, adres: Opole (45-085), przy ul. Niedziałkowskiego 8-12) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000001358 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny – Dom Maklerski Nawigator S.A. z siedzibą w Warszawie wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 września 2020 r.

MSiG nr 209 z dnia 26 października 2020 poz. 57579

II WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki OPOLGRAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, adres: Opole (45-085), przy ul. Niedziałkowskiego 8-12) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000001358 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze II wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny – Dom Maklerski Nawigator S.A. z siedzibą w Warszawie wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 września 2020 r.

MSiG nr 229 z dnia 24 listopada 2020 poz. 65378

III WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki OPOLGRAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, adres: Opole (45-085), przy ul. Niedziałkowskiego 8-12) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000001358 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze III wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny – Dom Maklerski Nawigator S.A. z siedzibą w Warszawie wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 września 2020 r.

MSiG nr 241 z dnia 10 grudnia 2020 poz. 70420

IV WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki OPOLGRAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, adres: Opole (45-085), przy ul. Niedziałkowskiego 8-12) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000001358 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze IV wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny – Dom Maklerski Nawigator S.A. z siedzibą w Warszawie wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 września 2020 r.

MSiG nr 252 z dnia 28 grudnia 2020 poz. 74568

V WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki OPOLGRAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, adres: Opole (45-085), przy ul. Niedziałkowskiego 8-12) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000001358  (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art.  16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Jednocześnie informujemy, że niniejsze V wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny – Dom Maklerski Nawigator S.A. z siedzibą w Warszawie wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 września 2020 r.

Firma OPOLGRAF SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Promocja nowego produktu poligraficznego na rynkach międzynarodowych”. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Firmy w skali krajowej i międzynarodowej poprzez wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia innowacyjności firmy i jej oferty, a tym samym wpłynie na podniesienie atrakcyjności regionu województwa opolskiego. Wartość projektu: 601 250,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 336 700,00 zł.