OWU

OWU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

OPOLGRAF S.A.

z siedzibą w Opolu

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów, zwane dalej „OWU”, są ogólnymi warunkami umów w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowią nieodłączną część wszystkich Umów zawieranych przez Opolgraf S.A.
  z siedzibą w Opolu („Drukarnia”) z Klientami.
 2. Postanowienia OWU mogą być zmieniane bądź wyłączone od stosowania w całości bądź części wyłącznie poprzez pisemną Umowę zawartą przez Drukarnię z Klientem. Forma pisemna takiej umowy wymagana jest pod rygorem nieważności.
 3. Odstąpienie od stosowania ściśle określonych postanowień OWU, jak również ich zmiana, ma moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnej Umowy i w żadnym wypadku nie może być traktowane przez Klienta jako dokonane w stosunku do następnych Umów zawieranych z Drukarnią.
 4. OWU znajdują zastosowanie od daty ich publikacji na stronie internetowej Drukarni. OWU znajdują zastosowanie do współpracy Drukarni z tymi Klientami, którzy zostali co najmniej raz poinformowani o treści OWU,
  i obowiązuje w relacjach z tymi Klientami aż do odwołania.
  Za poinformowanie Klienta o treści OWU uważa się również wskazanie mu (w dowolnej formie) adresu strony internetowej, na której zamieszczone są OWU.

§ 2.

Definicje

Na potrzeby niniejszych OWU ustala się definicje wykorzystywanych w ich treści, następujących pojęć:

 1. Drukarnia – OPOLGRAF S.A. z siedzibą w Opolu (45-085) przy
  ul. Niedziałkowskiego 8-12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000001358, posiadającą NIP: 7542438239 i nr REGON: 53124935200000, o kapitale zakładowym 2.925.000,00 zł wpłaconym w całości, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Klient – posiadająca status przedsiębiorcy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jak również instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, która wystosowała do Drukarni Zapytanie Ofertowe lub zawarła z Drukarnią Umowę;
 3. Produkt – rzeczy ruchome wytworzone przez Drukarnię w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, w szczególności książki, czasopisma, katalogi, plakaty oraz innego rodzaju akcydensy;
 4. Zapytanie Ofertowe – oświadczenie Klienta skierowane do Drukarni za pośrednictwem poczty e-mail, faxu, poczty tradycyjnej lub doręczone osobiście, zawierające dane niezbędne do sporządzenia Oferty przez Drukarnię, w tym rodzaj i ilość Produktu, sposób pakowania, materiał, format,  kolorystykę, sposób oprawy, cechy funkcjonalne, oczekiwany termin wykonania zamówienia oraz informacje dotyczące ewentualnej dostawy całości lub części Produktu;
 5. Oferta – oświadczenie Drukarni skierowane do Klienta za pośrednictwem poczty email, faxu, poczty tradycyjnej lub doręczone osobiście, zamieszczone na formularzu „Oferta/Zamówienie”, będące odpowiedzią na Zapytanie Ofertowe, obejmujące informacje niezbędne do zawarcia Umowy takie jak: nakład, surowiec, format, kolorystykę, zakres prac introligatorskich, dane teleadresowe Klienta oraz miejsce dostawy, sposób pakowania, termin wykonania, warunki dostawy, cenę jednostkową, łączną wartość zlecenia, sposób i termin zapłaty, sposób transportu i jego koszt;
 6. Osoba Odpowiedzialna – pracownik Drukarni upoważniony do reprezentowania Drukarni w kontaktach z Klientem w zakresie określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów;
 7. Zamówienie – oświadczenie Klienta skierowane do Drukarni za pośrednictwem poczty e-mail, faxu, poczty tradycyjnej lub doręczone osobiście, zamieszczone na dostarczonym Klientowi formularzu „Oferta/Zamówienie”, stanowiącą jednoznaczną akceptację skierowanej uprzednio do Klienta Oferty oraz akceptację Ogólnych Warunków Umów;
 8. Umowa – umowa, na podstawie której Klient zamawia wytworzenie na jego rzecz oraz ewentualne dostarczenie Produktu, zobowiązując się do jego odbioru i zapłaty umówionego wynagrodzenia, a Drukarnia zobowiązuje się względem Klienta do wytworzenia Produktu oraz do ewentualnego dostarczenia Produktu do umówionego miejsca jednorazowo lub partiami;
 9. Materiały Źródłowe – pliki do druku przekazywane przez Klienta, stanowiące podstawę realizacji Zamówienia;
 10. Wada Produktu – wada fizyczna Produktu, polegająca na uszkodzeniu całości Produktu bądź jego części lub braku cech bądź właściwości Produktu, które wynikają z zawartej Umowy, jeżeli istnienie tej wady powoduje obniżenie wartości rynkowej Produktu, a także wadliwość opakowania, jak również niezgodność ilościowa Produktu
  z Zamówieniem.

§ 3.

Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje na skutek akceptacji przez Klienta Oferty przygotowanej przez Drukarnię w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe.
 2. W celu otrzymania Oferty Klient zwraca się do Drukarni z Zapytaniem Ofertowym wykorzystując wybrany przez siebie sposób komunikacji.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Drukarnię, że Zapytanie Ofertowe nie zawiera wszystkich danych niezbędnych do przygotowania Oferty lub gdy po stronie Drukarni powstaną jakiekolwiek inne wątpliwości skutkujące niemożnością przygotowania Oferty, Klient zostanie poproszony
  o uzupełnienie Zapytania Ofertowego.
 4. Po złożeniu Zapytania Ofertowego Klient uzyska niezwłocznie Ofertę od Osoby Odpowiedzialnej ze strony Drukarni. Osoba Odpowiedzialna jest upoważniona do składania oświadczeń woli wiążących Drukarnię
  w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy na warunkach wynikających z przygotowanej Oferty.
 5. Jeżeli Drukarnia nie będzie w stanie wykonać usługi wskazanej
  w Zapytaniu Ofertowym, Klient w miejsce Oferty zostanie powiadomiony przez Osobę Odpowiedzialną o niemożności przygotowania Oferty. Brak takiego powiadomienia oznacza niemożność wykonania usługi.
 6. Oferta zawiera w szczególności całościowy koszt wykonania usługi oraz przewidywany czas realizacji.
 7. Oferta może być przyjęta jedynie wprost, bez możliwości wprowadzenia zmian ze strony Klienta. Zastrzeżenie przez Klienta zmian w Zamówieniu
  w stosunku do treści Oferty, poczytuje się w razie wątpliwości za nowe Zapytanie Ofertowe.
 8. W przypadku akceptacji Oferty, Klient zobowiązany jest wypełnić otrzymany od Drukarni formularz „Oferta/Zamówienie”, uzupełniając wolne rubryki tego formularza oraz opatrując ten formularz pieczęcią firmową
  i podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta. W przypadku wątpliwości co do sposobu reprezentacji Klienta, Drukarnia jest uprawniona do żądania dostarczenia w uzgodnionej formie odpisu
  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji lub pełnomocnictwa, z którego wynikać będzie uprawnienie pracownika Klienta do składania oświadczeń w imieniu Klienta. Do chwili dostarczenia nie budzących wątpliwości dowodów świadczących o uprawnieniu osoby podpisującej do reprezentacji Klienta, realizacja Zamówienia ulega zawieszeniu.
 9. Wypełniony formularz „Oferta/Zamówienie” powinien zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail w formie pliku typu PDF, JPG lub innego równoważnego, faxu bądź poczty tradycyjnej/kurierskiej. Drukarnia może zwrócić się o dostarczenie oryginału formularza Zamówienia przed rozpoczęciem procesu wytwarzania Produktu.
 10. Przesłanie Zamówienia w którykolwiek ze sposobów wskazanych w ust. 9 jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszych OWU oraz z akceptacją ich treści.
 11. Przesłanie Zamówienia w którykolwiek ze sposobów wskazanych w ust. 9 jest także równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia,
  że posiada on ważne na gruncie prawa autorskiego uprawnienie do wszelkich materiałów przekazanych Drukarni w celu wykonania Umowy, oraz że korzystanie przez Drukarnię z tych materiałów w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu Umowy nie będzie zagrażało ani naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych.
 12. Umowa uważana jest za zawartą i wiąże strony z chwilą przesłania Zamówienia Osobie Odpowiedzialnej.

§ 4.

Produkcja i transport

 1. Po zawarciu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony Klient przekazuje Drukarni Materiały Źródłowe w formie określonej przez Drukarnię. W braku odmiennego zastrzeżenia ze strony Drukarni, Klienta wiążą „Standardy przygotowania do druku” określone pod domeną https://opolgraf.com.pl/standardy-przygotowania-do-druku/.
 2. Po przyjęciu Materiałów Źródłowych Drukarnia informuje Klienta o ich jakości. Brak takiej informacji oznacza uznanie jakości Materiałów Źródłowych za wystarczającą do wykonania usługi. Przekazanie materiałów źródłowych w formie innej niż określona przez Drukarnię albo materiałów o jakości niepozwalającej na rozpoczęcie realizacji Zamówienia uważa się za niebyłe. Klient może jednak zażądać wykonania usługi z wykorzystaniem Materiałów Źródłowych, których jakość została przez Drukarnię uznana za niewystarczającą, zaś Drukarnia może takie żądanie uwzględnić – w takiej sytuacji rękojmia za wady zostaje wyłączona
  w całości, a postanowień § 6 nie stosuje się.
 3. Do wytworzenia Produktu wykorzystywane będą materiały i środki techniczne należące do Drukarni, chyba że konkretna Umowa stanowić będzie inaczej.
 4. Drukarnia jest obowiązana do wytworzenia Produktu z należytą starannością.
 5. Niezwłocznie po zakończeniu procesu wytwarzania Produktu, Drukarnia przystąpi do sprawdzenia jakości Produktu, a w przypadku jej pozytywnego  zatwierdzenia,  dokona pakowania Produktu zgodnie
  z Umową oraz powiadomi Klienta o gotowości do wydania Produktu lub jego przetransportowania w umówione miejsce.
 6. Rodzaj pakowania zależy od indywidualnych cech Produktu i podawany jest każdorazowo w Ofercie.
 7. Klient może skorzystać z usługi transportu oferowanej przez Drukarnię lub odebrać Produkt we własnym zakresie. Ustalenie sposobu odbioru
  i transportu Produktu stanowi element Umowy.
 8. W przypadku wyboru opcji odbioru Produktu we własnym zakresie, Klient zobowiązany jest do odbioru Produktu w terminie 2 dni od daty powiadomienia go przez Drukarnię o gotowości do wydania Produktu.
 9. W przypadku przechowywania przez Drukarnię Produktu Klienta powyżej 14 dni od upływu terminu wydania, określonego zgodnie z ust. 8, Klient zapłaci Drukarni opłatę z tytułu przechowania Produktu w wysokości 25 PLN netto (plus VAT) za  każdą rozpoczętą dobę w odniesieniu do każdej składowanej palety, chociażby niepełnej. Płatność z tytułu przechowania Produktu następować będzie na podstawie faktury VAT wystawionej w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Drukarnia opatrzy fakturę 14 dniowym terminem płatności.

§ 5.

Płatności

 1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Drukarni przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w Umowie.
 2. W braku odmiennego uzgodnienia, płatność za Produkt nastąpi po wykonaniu Umowy przez Drukarnię na podstawie wystawionej przez Drukarnię faktury VAT, doręczonej Klientowi na zasadach wynikających
  z przepisów prawa podatkowego. Wynagrodzenie będzie płatne
  w terminie i na rachunek bankowy Drukarni wskazany w treści faktury.
 3. W przypadku zamieszczenia takiego wymogu w Ofercie, Klient zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Drukarni zaliczki w kwocie wynikającej z Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Drukarnia doręczy Klientowi fakturę VAT dokumentującą wpłatę zaliczki na zasadach wynikających z przepisów prawa podatkowego. Drukarnia jest uprawniona do uzależnienia przystąpienia do realizacji Zlecenia od otrzymania zaliczki.
 4. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnościami na rzecz Drukarni, Drukarnia uprawniona będzie do naliczenia maksymalnych odsetek za opóźnienie w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  
 5. Dniem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Drukarni jest dzień uznania rachunku bankowego Drukarni.

§ 6.

Procedura reklamacyjna

 1. Procedura Reklamacyjna uregulowana w niniejszych OWU stanowi umowną modyfikację odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, uregulowanej przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelka odpowiedzialność Drukarni z tytułu rękojmi określona w art. 556-576 k.c. ulega wobec tego wyłączeniu, a zastosowanie znajdują wyłącznie postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Drukarnia ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu Wad Produktu powstałych z powodu okoliczności zawinionych ze strony Drukarni.
 3. Klient zobowiązany jest do zbadania Produktu niezwłocznie po wejściu
  w jego posiadanie. W przypadku Produktu dostarczanego częściami, obowiązek niezwłocznego zbadania odnosi się każdorazowo do pierwszej
  i kolejnych partii Produktu.
 4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Wad powstałych
  w Produkcie po przejściu ryzyka jego uszkodzenia lub utraty na Klienta.
 5. Jeżeli w wyniku zbadania Produktu przez Klienta ujawni się Wada Produktu, Klient zawiadomi o tym niezwłocznie Drukarnię oraz zabezpieczy dowody świadczące o Wadzie Produktu. W takim wypadku Osoba Odpowiedzialna przekaże Klientowi formularz reklamacji oraz udzieli wyjaśnień co do sposobu dalszego postępowania.
 6. W związku z ujawnionymi wadami Klient ma możliwość domagania się wymiany wadliwych egzemplarzy Produktu na wolne od wad, naprawy egzemplarzy Produktu, dostarczenia brakujących egzemplarzy Produktu albo udzielenia upustu cenowego proporcjonalnie do zakresu ujawnionych wad.
 7. Drukarnia poinformuje Klienta w terminie do 30 dni od daty złożenia Reklamacji o sposobie  rozpatrzenia reklamacji. W sytuacji uwzględnienia reklamacji, gdyby spełnienie oczekiwania Klienta nie było w konkretnym przypadku możliwe albo byłoby połączone z niewspółmiernym nakładem ze strony Drukarni, Drukarnia będzie uprawniona do załatwienia Reklamacji w inny dostępny sposób, w szczególności udzielając upustu cenowego.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności sprawdzenia faktów związanych
  z Wadą Produktu, w szczególności konieczności poddania Produktu ekspertyzie, konieczności sprawdzenia stanu Produktu lub jego części bądź odbycia spotkania z udziałem Klienta lub osób trzecich, termin Procedury Reklamacyjnej może ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 60 dni.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności sprawdzenia faktów związanych
  z Wadą Produktu, w szczególności konieczności poddania Produktu ekspertyzie bądź konieczności sprawdzenia stanu Produktu lub jego części, Klient może zostać poproszony o dostarczenie Produktu lub jego części do miejsca wskazanego przez Drukarnię, w szczególności do miejsca jego wytworzenia. W takiej sytuacji termin Procedury Reklamacyjnej określony
  w ust. 8 rozpoczyna swój bieg z chwilą dostarczenia Produktu do wskazanego miejsca.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji Klienta, Drukarnia pokryje koszty czynności związanych z reklamacją, w szczególności koszty transportu Produktu.
 11. Niezależnie od daty ujawnienia Wady Produktu, roszczenia z tytułu Wad Produktu wygasają po upływie 14 dni od daty wydania Produktu Klientowi lub osobie trzeciej przez niego wskazanej. Zgłoszenie Reklamacji po upływie ww. terminu nie rodzi skutków prawnych. Reklamacja zgłoszona po terminie zostanie pozostawiona bez dalszego biegu.

§ 7.

Odpowiedzialność

 1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody inne niż wyrządzone
  w sposób zawiniony przez Drukarnię, w szczególności nie odpowiada za szkody powstałe z winy Klienta lub w wyniku działania siły wyższej.
 2. Wszelka odpowiedzialność Drukarni z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z Umowy, w tym także odpowiedzialność wynikająca z Wad Produktu, obejmuje szkodę rzeczywiście poniesioną przez Klienta, z wyłączeniem utraconych korzyści oraz szkód pośrednich i ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia Drukarni za nakład, w związku z drukiem którego lub brakiem druku szkoda wystąpiła.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych OWU okazało się nieważne lub nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na ważność
  i skuteczność pozostałych postanowień.
 2. Umowa, OWU oraz związane z nimi prawa i obowiązki Stron podlegają prawu polskiemu, niezależnie od miejsca siedziby Klienta oraz miejsca dostawy Produktu.
 3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami na gruncie wykonania Umowy rozwiązywane będą na drodze polubownej, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Drukarni.
 4. Klient nie może bez pisemnej uprzedniej zgody Drukarni przenosić jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
 5. Klient zobowiązany jest do powiadomienia Drukarni o każdej zmianie jakichkolwiek jego danych adresowych oraz wszelkich innych jego danych mających wpływ na wykonanie Umowy przez Drukarnię.
 6. Niniejsze OWU wchodzą w życie od dnia ich publikacji na stronie internetowej Drukarni.
"OPOLGRAF" SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Programu Re-Open UK pn „Inwestycje w firmie OPOLGRAF S. A. jako odpowiedź na negatywne skutki brexit” Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit-u. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakościową i kolorystyczną końcowych produktów poprzez bardziej precyzyjne i dokładne punkty rastrowe o znacznie ostrzejszych krawędziach, a także dużo większą odpornością na ścieranie w procesie produkcyjnym. Poprzez realizację projektu Wnioskodawca będzie w stanie zrekompensować wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem. Wartość ogółem projektu 254 610,00 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 199 000,00 EUR