JEDNO ZLECENIE = JEDNO POSADZONE DRZEWO

Regulamin akcji sadzenia drzew ,,#Drzewko za książki”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Akcja sadzenia drzew (dalej jako „Akcja”) trwa od 01.10.2022 do 01.10.2023 i organizowana jest przez Opolgraf S.A. (dalej jako „Organizator”).
 2. Akcja jest realizowana we współpracy z PGL LP Nadleśnictwo Opole, ul. Groszowicka 10 45-517 Opole (dalej jako ,,Partner’’).
 3. Akcja ma charakter proekologiczny i ma na celu wzmacnianie wrażliwości na zmiany klimatyczne oraz promowanie różnorodnych działań proekologicznych w szczególności sadzenia drzew w miastach, lasach i na ich obrzeżach, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza, pozwala na utrzymanie niższej temperatury otoczenia oraz na absorbcję produkowanego dwutlenku węgla.
 • 2 ZASADY AKCJI
 1. Do Akcji może przystąpić każdy klient Organizatora, który korzysta z usług Organizatora i złożył oraz opłacił w okresie trwania Akcji zlecenie produkcyjne u Organizatora i wyraził zgodę drogą mailową lub telefoniczną za pośrednictwem opiekuna klienta na przystąpienie do Akcji i objęcie powyższego zlecenia Akcją. Za każde takie zlecenie zostanie posadzone jedno drzewko.
 2. Sadzenie drzewek odbywać się będzie na terenach Polskich Lasów Państwowych wyznaczonych przez Partnera i w terminach, które uzgadniać będzie Organizator z Partnerem.

3.Organizator może informować o  ilości drzew posadzonych w ramach Akcji na  swojej stronie internetowej oraz wg uznania Organizatora w mediach społecznościowych.

 1. Za zgodą Organizatora i Partnera, w procesie sadzenia drzew będzie mógł fizycznie brać udział klient, o którym mowa w ust. 1 lub wyznaczona przez niego upoważniona osoba.
 2. Organizator będzie informował o przewidywanym terminie sadzenia drzew z kilkudniowym wyprzedzeniem. Sadzenie drzew odbywać się będzie jedynie w sezonie jesiennym oraz wiosennym zgodnie z zaleceniami Nadleśnictwa.
 3. Po zrealizowaniu procesu sadzenia drzew w sezonie wiosennym i jesiennym, Organizator, na mailową lub telefoniczną prośbę klienta, o którym mowa w ust. 1 przygotuje i przekaże certyfikat z informacja o ilości posadzonych drzew ze zleceń tego klienta oraz pieczątką Organizatora i Partnera.
 • 3 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://opolgraf.com.pl/regulaminy przez cały czas trwania Akcji oraz 14 dni od jej zakończenia, z zastrzeżeniem sytuacji, w których wystąpi awaria lub przerwa w działaniu strony internetowej. Regulamin jest także dostępny w siedzibie Organizatora.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji.
 3. Organizator jest uprawniony w każdym czasie do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie, o której mowa w ust. 1.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie będzie mógł się wywiązać z Akcji w całości lub części na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej) lub działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) lub wydania przez organy władzy publicznej decyzji lub aktów prawnych wynikających z ogłoszenia stanu epidemii lub pandemii spowodowanej m.in. wirusem SARS-COV-2, wprowadzających ograniczenia lub zakazy w zakresie działalności Organizatora lub Partnera.

5.Wszelkie wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu rozstrzygane będą wyłącznie przez Organizatora.

6.Wyłącza się możliwość składania jakichkolwiek odwołań, sprzeciwów lub protestów przez uczestników Akcji w odniesieniu do jakichkolwiek czynności i decyzji Organizatora związanych z Akcją.

 1. Wszelkie kwestie sporne wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane ostatecznie przez Organizatora, a w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę sądową sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy wg siedziby Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected].

 

Załącznik – RODO

"OPOLGRAF" SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Programu Re-Open UK pn „Inwestycje w firmie OPOLGRAF S. A. jako odpowiedź na negatywne skutki brexit” Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit-u. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakościową i kolorystyczną końcowych produktów poprzez bardziej precyzyjne i dokładne punkty rastrowe o znacznie ostrzejszych krawędziach, a także dużo większą odpornością na ścieranie w procesie produkcyjnym. Poprzez realizację projektu Wnioskodawca będzie w stanie zrekompensować wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem. Wartość ogółem projektu 254 610,00 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 199 000,00 EUR